Sākums Jautāt Tāmes kalkulators Katalogi Tehnoloģijas Der zināt! Bildes Forums Montāža
 

<<< Atpakaļ 
 

IEVADS

Rokasgrāmatā ietverts tehniskais apraksts, montāžas instrukcija, salikšana, apkope un tehniskie dati, kas paredzēti kvalificētiem montāžas un apkopes speciālistiem.


PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

 

Produkts paredzēts nepārtrauktas gaisa plūsmas nodrošināšanai telpā. Rekuperācijas iekārtu vienlīdz labi var uzstādīt kā dzīvojamās, tā komerplatībās. Produkts aprīkots ar keramisku siltummaini, kurš akumulē siltumu no telpas karstā gaisa, kamēr iekārtā ieplūst auksts gaiss, kuru sasilda siltummainī uzkrātā enerģija. Iekārta montējama pie sienas. Gaisa vads ar siltummaini paredzēts sienām ar maksimālo biezumu līdz 400mm; gaisa vadu var saīsināt līdz 250mm. Izplūdes un ieplūdes gaiss nedrīkst saturēt uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus sajaukumus, ķīmisku tvaiku, putekļus, eļļu vai citas kaitīgas vielas.

 

n 
 

1- Priekšējais vāks 7- Keramisks siltummainis 2- Iekšējā restīte 8- Filtri 3- Iekārta 9- Montāžas un apkopes instrukcija 4i- Iekšējā, pie sienas montējamā daļa, ar elektriskajiem savienojumiem 10- Brīdinājumi 11- RAEE garantija 4e- Ārējā, pie sienas montējamā daļa 12- Iepakojums 5- Ārējā restīte 13- Norādījumi drošai izpakošanai 6- Gaisa vads 400mm


TEHNISKIE PARAMETRI

 
 

Šī rekuperācijas iekārta tiek kategorizēta kā II klases produkts. Aizsardzības klase IPX4. Rekuperācijas iekārta paredzēta montāžai telpās. Darba temperatūras amplitūda no -20°C līdz 50°C, maksimālais relatīvais gaisa mitrums 80%. Rekuperācijas iekārtas dizains tiek nepārtraukti pilnveidots, tādēļ daži modeļi var atšķirties no šajā instrukcijā aprakstītajiem.

n 
n
n 
 

 UZBŪVE

 
 

Iekārta sastāv no pie sienas montējamas daļas, ko montē telpās, gaisa vada, kurā ir keramisks siltummainis un filtri, kā arī ārējās pie sienas montējamās daļas.

 n

MONTĀŽA

 

Montāžu veic tikai un vienīgi kvalificēts speciālists. Pirms iekārtas montāžas, pārliecinieties, ka tā atvienota no strāvas padeves. Iekārtu nedrīkst montēt aizkaru, pārklāju u.c. audumu tuvumā, jo tie var ietekmēt iekārtas pareizu darbību. Pēc montāžas pārliecinieties, ka ventilatora lāpstiņas atrodas ne mazāk kā 2,30m attālumā no grīdas. Pirms produkta salikšanas un montāžas rūpīgi izlasiet instrukcijas un pārliecinieties, ka jums pieejami visi montāžai nepieciešamie materiāli. Rūpīgi sekojiet instrukcijās rakstītajam. 1) SALIKŠANA Kolīdz izvēlēta montāžas vieta, uz sienas atzīmējiet centru, kur tiks urbts caurums. Pārliecinieties, ka gan iekšpusē, gan ārpusē uz sienas ir pietiekami daudz vietas, ar 15 cm rādiusu no centra, kas tādējādi atbilstu iekārtas izmēriem. Pārliecinieties, ka šajā laukumā nav citu sienu vai nenoņemamu objektu. Montāžas cauruma diametri: - Tempero Eco 150 Ø160mm - Tempero Eco 100 Ø100mm Gaisa vadu montē caur caurumu, ar nelielu slīpumu 1° - 2° uz āru, nodrošinot pienācīgu kondensāta izvadīšanu. Izmantojot komplektācijā ietilpstošo gaisa vadu, pārliecinieties, ka ēkas sienas biezums nepārsniedz 400mm. Pareizai produkta montāžai ēkas sienas biezums nedrīkst būt mazāks kā 250mm. Kolīdz montāžas caurums gatavs, ievietojiet sienā gaisa vadu (6). Pārliecinieties, ka gaisa vada (6) garums ir vienāds ar sienas biezumu. Gaisa vadam jābeidzas līdz ar sienas iekšējo un ārējo virsmu. “M” nedrīkst būt mazāks par 250mm. Šajā gadījumā siena nav piemērota produkta montāžai.

 

  

 

 

Ja nepieciešams, pielāgojiet gaisa vadu sienas biezumam, izmantojot piemērotus instrumentus, līdzīgi kā parādīts zemāk: Kolīdz gaisa vada (6) garums pielāgots sienas biezumam, ārējo pie sienas montējamo daļu (4e) pielieciet pie sienas, kā parādīts attēlā zemāk: Pie sienas montējamās daļas (4e) centrējošo daļu ievietojiet gaisa vadā (6). Kad ārējā daļa iecentrēta, atzīmējiet piestiprināšanas caurumu vietas, izmantojiet līmeņrādi, lai montāža būtu pareiza (skatīt attēlu): Izurbiet caurumus, ievietojiet tajos dībeļus.3 Ārējo pie sienas montējamo daļu (4e) piestipriniet pie sienas. Uz ārējās pie sienas montējamās daļas (4e) piestipriniet ārējo resti (5), kā parādīts attēlos zemāk: 2) PIEVIENOŠANA SPRIEGUMAM Montāžu veic tikai un vienīgi kvalificēts speciālists. Pārliecinieties, ka telpā pieejamais spriegums atbilst uz produkta etiķetes norādītajai vērtībai. Pirms darbu veikšanas pārliecinieties, ka iekārta atvienota no strāvas padeves. Identificējiet produkta versiju un pirms pieslēgšanas spriegumam uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Tāpat kā ar ārējo daļu, arī iekšējās daļas (4i) centrējošo daļu ievietojiet gaisa vadā (6), kā parādīts attēlā augstāk.33 
Izmantojot līmeņrādi, atzīmējiet piestiprināšanas caurumu vietas uz iekšējās montējamās daļas (4i). Atšķirībā no ārējās montējamās daļas, pie iekšējās nepieciešams pievilkt barošanas vadus, kurus savienosiet ar produkta komplektācijā esošajiem vadiem. Nodrošiniet elektroizvadu, kā zemāk redzamajā attēlā iekrāsotais laukums. Kolīdz montāžas caurumos ievietoti dībeļi, pārbaudiet elektrisko darbību, pirms turpiniet montāžu.34 
Ņemiet iekšējo pie sienas montējamo daļu (4i) un strāvas padeves pievienošanai nepieciešamos instrumentus. Uzmanīgi pievienojiet vadus termināla blokam kā “N” un “L”. ATTĀLINĀTĀ VADĪBA Ir iespējams “ON/OFF” (ieslēgts/izslēgts) un “SPEED SELECTION” (ātruma izvēle) slēdžus novietot uz sienas. Sekojiet norādēm, kas attiecas uz elektroapgādi, nodaļā "TIEŠAIS PIEVIENOJUMS". Ja vēlaties iekārtu kontrolēt ar slēdžiem, tiem darbības laikā jābūt iestatītiem uz 1, kā parādīts attēlā (Y). Lai produktu vadītu ar sienas slēdzi, pievienojiet bipolāru slēdzi virknē ar “L” un “N”, kā parādīts (a) attēlā. 2a) MODELIS BASIC TIEŠS PIESLĒGUMS Pirms turpiniet savienošanu pārliecinieties, ka vadi (L un N) atrodas tiem paredzētajā vietā pie sienas.35 
Savienošanu veic, kā attēlots zemāk: Ātruma kontrolei ar sienas slēdzi, savienojiet abus slēdžu galus ar galvām “S1” un “S2”, kā parādīts attēlā.36 
2b) MODELIS ACTIVE PIEVIENOŠANA STRĀVAI Pirms pievienošanas pārliecinieties, ka vadi (L un N) ir sienā tiem paredzētajā vietā. Ņemiet iekšējo pie sienas montējamo daļu (4i) un strāvas padeves pievienošanai nepieciešamos instrumentus. Uzmanīgi pievienojiet vadus termināla blokam kā “N” un “L”. Ieslēgšanu un izslēgšanu var veikt attālināti. Ja vēlaties iekārtu kontrolēt ar slēdžiem, tiem darbības laikā jābūt iestatītiem uz 1, kā parādīts attēlā (Y). Lai produktu vadītu ar sienas slēdzi, pievienojiet bipolāru slēdzi virknē ar “L” un “N”, kā parādīts (a) attēlā. Produktu var saslēgt ar mājas automātiku tīklā, paralēli pieslēdzot galveno slēdzi ON/OFF slēdzim. Pievienošanu veic, kā parādīts attēlos:37 
SASLĒGUMS AR APAKŠSLĒDŽIEM Ja apsverat domu saslēgt vienu vai vairākus produktus paralēli vai darīt to nākotnē, skatiet attēlu zemāk, kur attēlots slēgums starp vadošo iekārtu un apakšiekārtām. Tālvadības paneļa instrukcija atrodas iekārtas kastē. Ieteicams izmantot dažādu krāsu kabeļus. Uzmanību – ievērojiet saslēgumu starp signāliem S1-C1 un S2-C2, tādējādi izvairoties no iekārtas bojājumiem. TĀLVADĪBAS PANELIS MODELIM ACTIVE Izmantojot “Remote panel” (tālvadības paneli) vai ar tiešo pieslēgumu, paneli izmantojot vēlāk; svarīgi, lai pie vadošās iekārtas būtu pievienoti divi vadi pie termināliem “C¹” un “C²”, kas tālāk tiks pievienoti iekārtas termināliem.38 
MODEĻA ACTIVE VADOŠĀS IEKĀRTAS UN APAKŠIEKĀRTU KONFIGURĀCIJA Lai iekārtu konfigurētu kā vadošo (MASTER), ar galveno slēdzi to ieslēdziet uz “0/1”, tā uzreiz tiek ieslēgta, ja nav pievienotas citas iekārtas, un savienota ar C1 un C2. Kad izslēdzas sarkanā gaisma, nospiediet pogu “AUTO”. Ja sarkanā gaisma dod "AUTO" režīmam atbilstošu signālu, iekārta ir pareizi konfigurēta kā galvenā (MASTER). Kad galvenā iekārta ir konfigurēta, kļūst iespējama apakšiekārtu (SLAVE) konfigurēšana. UZ APAKŠIEKĀRTĀM (SLAVE) NESŪTIET ATTĀLINĀTAS KOMANDAS. Pirms ieslēdziet apakšiekārtu (SLAVE), pārliecinieties, ka pirmā ir ieslēgta vadošā iekārta ar “0/1”, tādējādi nodrošinot, ka MASTER iekārta konfigurē SLAVE iekārtas vēlamajā secībā. Ar galveno slēdzi ieslēdziet visas SLAVE iekārtas zemāk aparakstītajā secībā, katru pēc tam, kad iepriekšējā iekārta sākusi darboties. 1) Galvenā (Master) iekārta 2) Apakšiekārta (Slave) 1, kas darbojas Master iekārtai pretējā virzienā 3) Apakšiekārta (Slave) 2, kas darbojas vienā virzienā ar Master iekārtu 4) Apakšiekārta (Slave) 3, kas darbojas Master iekārtai pretējā virzienā UZMANĪBU Ja iekārta nav pareizi konfigurēta (MASTER vai SLAVE), iespējams izmantot RESET (atiestatīšanas) funkciju. Tādējādi produktam atiestata rūpnīcas iestatījumus. Process sīkāk izskaidrots komandu/ vadības rokasgrāmatā.39 
2c) BEZVADU MODELIS PIEVIENOŠANA STRĀVAI Pirms pievienošanas pārliecinieties, ka vadi (L un N) ir sienā tiem paredzētajā vietā. Uzmanību: ja MASTER-SLAVE konfigurācijā tiek montētas vairākas iekārtas, ievērojiet maksimālo attālumu starp tām - 20 metri, iegūstot optimālo iekārtu savienojumu. Sienas materiāls (ķieģeļi, betons) var ietekmēt attālumu.40 
BEZVADU MODEĻA VADOŠĀS IEKĀRTAS UN APAKŠIEKĀRTU KONFIGURĀCIJA Lai konfigurētu bezvadu modeļa MASTER-SLAVE iekārtas, skatiet konkrētus paragrāfus pults instrukcijā. 3) MONTĀŽAS NOSLĒGUMS Pēc pievienošanas, rūpīgi sakārtojiet kabeļus speciālā iedalījumā un pieskrūvējiet iekšējo pie sienas montējamo daļu (4i) ar 4 skrūvēm kā parādīts attēlā zemāk. Kolīdz tas izdarīts, ievietojiet keramisko siltummaini (7) un attiecīgos filtrus (8), novietojot to visu gaisa vadam pa vidu, kā parādīts attēlā: Piestipriniet galveno iekārtu (3), iekšējo restīti (2) un priekšējo vāku (1) uz iekšējās pie sienas montējamās daļas (4i). Iekārtu montējiet pie sienas, visiem slēdžiem jāatrodas augšējā kreisajā stūrī.41 
APKOPE Apkopi veic tikai un vienīgi kvalificēts speciālists. Pirms apkopes un tīrīšanas darbiem atvienojiet iekārtu no strāvas padeves. Pēc montāžas produkta komponentes atrodas tā, kā redzams attēlā augstāk. 1) NORĀDES PAR APKOPI Mēs iesakām filtrus (8) un keramisko siltummaini (7) tīrīt reizi 3 mēnešos. Mēs iesakām filtrus mainīt ik pa 2 gadiem. Maiņas filtrus variet iegādāties pie mazumtirgotājiem. 1a) MODELIS BASE Šim modelim nav iekļauts signāls par filtru maiņu/tīrīšanu. 1b) MODELIS ACTIVE Pēc katrām 2000 darba stundām iekārta pārtrauc darbību, sarkans gaismas signāls apakšējā labajā stūrī ziņos par filtru maiņu/tīrīšanu. Filtrus un keramisko siltummaini tīriet, kā norādīts. Ja nepieciešams, nomainiet. 1c) BEZVADU MODELIS Pēc katrām 2000 darba stundām iekārta pārtrauc darbību, sarkans gaismas signāls apakšējā labajā stūrī ziņos par filtru maiņu/tīrīšanu. Filtrus un keramisko siltummaini tīriet, kā norādīts. Ja nepieciešams, nomainiet.

Cik resnu ūdens cauruli vajag dūmvadi trubas truba dūmvads lielu apkures radiatori aprēķins siltuma ķermeņi kapara caurules siltumnesēji gaisa vadi čillers čilleri čileri čilers dzesētājs mobilais portatīvais wc toletes sanitārās sanitārā telpa telpas aprēķini energoefektivitāte 95% recirkulācija rekuperācija siltuma koeficients koeficents plākšņu siltummainis rotācijas inženier zinātne gaisa pūtējs inženierkomunikācijas kādu jaudu likt How it is necessary a thick water sleeve flues tube flue praise heating radiators calculation heat bodies copper sleeve disappeared wires chillers cooler the mobile portable wc toilets sanitary the sanitary apartment calculate apartments of 95% heat coefficient coefficient of plates rotary press science air to lay some power energoefekktivitvte engineer communications Как толстый рукав воды надо дымоходы труба дымоход хвалю радиаторы отопления вычисление тела тепла рукавные теплоносители меди исчезли провода охладитель мобильный портативный санитарные санитарное помещение помещения вычисляешь энергоэффективность коэффициент 95% тепла коэффициент пластин ротации наука выдувальщик воздуха какую-то мощность положить инженер Gaisa kondicionēšanas dzesēšanas ventilācijas sistēmu tirdzniecība projektēšana uzstādīšana serviss remonts apkope iekārtu diagnostika Garantijas un pēc garantijas remonts Piedāvājam pasaules pazīstamāko ražotāju SAMSUNG LG FUJITSU SIEMENS DAIKIN SWEGON REMAK BONECO MITSUBISHI PM LUFT GOLD FLEXIT SALDA AMALVA OSTBERG 2VV VEAB HALTON YORK GUNTNER RIVACOLD SCOTSMAN MUCOM HELPMAN ISOCAB SYSTEMAIR BLUEBOX CLIVET GEA FLAKT CHOFU GATLAN FUJI brink climate systems Gaisa kondicionēšanas iekārtas – kondicionieri kondicionētāji uzstādīšana kondicionētājs precīzā kondicionēšana SPLIT sistēmas Multisplit kondicionieri. Gaisa mitrinātājs mitrināšana Mikroklimata vadīšana. Aukstuma aģenta Freona uzpildīšana Mobilie gaisa kondicionieri kondicionieris Gaisa dzesētāji dzesētājs Chillers šķidruma dzesētājs Kompresori kompresors kondensatori kondensators Ventilācijas sistēmas uzstādīšana un iekārtas ventilācija mājām māju birojiem ofisiem biroju ofisu viesnīcām viesnīcu noliktavu rūpniecības industriālo telpu telpām Gaisa apstrādes iekārtu Temperatūras mitruma mitrums gaisa daudzuma daudzums spiediena spiediens kontrole Gaisa žāvētāji žāvētājs Serveru dzesēšana telekomunikāciju sistēmu dzesēšana Vēdināšanas iekārtas Gaisa nosūcēji profesionālie Respiratori. Ventilācijas sistēmas un iekārtas projektēšana ventilācijas uzstādīšana tirdzniecība Ventilatora gaisa apstrāde gaisa apstrādes iekārtas gaisa aizkari gaisa pūtēji ventilatori Difuzori Rekupera Apkures sistēmas tirdzniecība projektēšana Siltumsūkņi siltum sūkņi siltumsūknis siltuma sūknis siltumpumpis siltumapgāde zemes siltums siltums sūkņi apkurei lēta apkure apkure Montāža montāžu Kondicionieru ventilācij, kompresoru aprēķināšana kalkulators gribu zināt cik jaudīgu lielu vajag aprēķini gaisa aizskari aizkari aiskari boileri sildītāji sildītāju noosūce kape virs plīts metināšana metāla griešana skaidu sakidas nosūce kaitīgās gāzes krāsas krāsu putekļu putekļi aprēķins formula formulas atbildi bez maksas ūdens daudzums sildītājs apkure apkures gaisa siltums siltumsūkņi eko kompresori vēja ģeneratori saules baterejas batarejas kolektori metināšana metināšanas aparāti metināt tirdzniecība lāzer griešana Trade of the air conditioning cooling ventilation systems planning set service repair service diagnostics of devices Guarantees and after a guarantee repair Offer the 2vv of Sweet AMALVA OSTBERG of the producers SAMSUNG LG FUJITSU SIEMENS DAIKIN SWEGON REMAK BONECO MITSUBISHI PM LUFT GOLD FLEXIT known by world VEAB HALTON YORK GUNTNER RIVACOLD SCOTSMAN MUCOM HELPMAN ISOCAB SYSTEMAIR BLUEBOX CLIVET GEA FLAKT CHOFU GATLAN FUJI brink climate systems Air conditionings hung – conditioners conditioners set conditioner the exact conditioning the SPLIT system Multisplit conditioners. Air mitrinatajs moistening Microclimate conduct. Cold agent Freona fill the Mobile air conditioners conditioner the Air coolers cooler the Chillers liquid cooler Compressors compressor kondensatori kondensators Ventilation system set and device ventilation waved the bureaus of houses ofisiem ofisu of bureaus hotels apartments of the industry of storages of hotels industrial apartments the Temperature of the Air treatment devices humidity humidity air amount amount pressure pressure control the Air zavetaji zavetajs Serveru cooling cooling of the systems of telecommunications Ventilation device Air nosuceji the professional Respirators. Ventilation system and device planning ventilation set trade the Ventilator air treatment air treatment device air brise-bises air puteji ventilators Difuzori Rekupera Heating system trade planning the Siltumsukni siltum pumps siltumsuknis heat pump siltumpumpis siltumapgade earthen heat heat pumps heating a cheap heating heating Editing ventilacij of editing Conditioners, calculation of compressors calculator want to know how jaudigu large it is necessary calculations air aizskari brise-bises aiskari boilers heaters the noosuce of heaters back above a flag welding metal cutting dusts of dusts of paint of the sakidas of slivers nosuce harmful gas paints calculation formula formulas answer without requiring payment water amount heater heating heating air heat siltumsukni eko compressors wind generators sun baterejas batarejas collectors Торговля систем вентиляции охлаждения кондиционирования воздуха проектирование установка сервис ремонт обслуживание диагностика устройств Гарантии и после гарантии ремонт Предлагаем кондиционирования мировой более известных производителей САМСУНГ ЛГ ФУЙИТСУ СИЕМЕНС ДАИКИН СWЕГОН РЕМАК БОНЕСО МИТСУБИСХИ ПМ ЛУФТ ГОЛД ФЛЕXИТ Сладкой АМАЛВА ОСТБЕРГ 2вв ВЕАБ ХАЛТОН YОРК ГУНТНЕР РИВАСОЛД ССОТСМАН МУСОМ ХЕЛПМАН ИСОСАБ СYСТЕМАИР БЛУЕБОX СЛИВЕТ ГЕА ФЛАКТ СХОФУ ГАТЛАН ФУЙИ бринк слимате сyстемс Воздуха повешенные – кондиционеры кондиционеры установка кондиционер точное кондиционирование кондиционеры системы СПЛИТ Мултисплит. Увлажнитель воздуха увлажнение проведение Микроклимата. Наполнение агента холода Фреона Мобильные кондиционеры воздуха кондиционер охладители Воздуха охладитель охладитель жидкости Схиллерс Компрессоры компрессор установка системы конденсатори конденсаторс Вентиляции и вентиляция устройства махнули бюро домов для офисием для бюро офису гостиниц для помещений индустриальных помещений промышленности складов гостиниц влажность влажности Температуры обрабатывающих устройств Воздуха количество количества воздуха давление давления контроль охлаждение Воздуха заветайи заветайс Серверу охлаждение систем телекоммуникаций Воздуха устройства Проветривания носусейи профессиональные Респираторы. Проектирование системы вентиляции и устройства установка вентиляции торговля обработка воздуха Вентилятора занавески воздуха обрабатывающего устройства воздуха выдувальщики воздуха вентиляторы Диффузоры Торговля системы Отопления Рекупера проектирование Силтумсукни силтум насосы насос силтумсукнис тепла силтумпумпис теплоснабжение земляное тепло тепло насосы для отопления дешевое отопление отопление Монтаж Кондиционеров монтажей вентиласий, вычисление компрессоров калькулятор хочу знать как йаудигу большой надо вычисления воздуха аизскари занавески аискари бойлера нагреватели нагревателей ноосусе задник над плитой сварка резка металла пыли пылей красок краски щепок сакидас носусе вредного газа вычисление формула формулы отвечаешь без платной воды количество нагреватель отопление тепло воздуха отопления силтумсукни еко компрессоры генераторы ветра солнечной батерейас батарейас коллекторы Veicot aptaujas ES valstīs bija pilnīgi skaidrs, ka nepieciešmas kaut kas tāds, kas atvieglotu uzņēmīgam cilvēkam iegādāties atbilstošas iekārtas labai gasai kvalitātes uzturēšanai telpā. Būvējot vai remontējot māju, ražošanas, sabiedriskās vai citas telpas, kondicionēšana, apkure un ventilācija tās ir lietas, bez kurām mūsu modernajā pasaulē neiztikt. Iespējams mēs visi to zinam, bet pirms uzstādīšanas rodas būtisks jautājums: ‘’Ko darīt, cik lielu iekārtu nepieciešams, kāda apjoma gaisa vadi, kur iegādāties un cik tas maksās’’? Šī lapa dos Jums profesionālu atbildi uz inženiertīklu risinājumiem telpās, saprotamā valodā gan meistaram, gan individuālam lietotājam. Tehniskie termini būs vienkāršoti ērtākai lietošanai ar skaidrojumiem saprotamā valodā. Sagatavojies un pārsteidz profesionāli! Izmantojiet Tāmes kalkulatoru. Aizpildiet tālākos norādījumus un WACH aģents sniegs detalizētus aprēķinus uz jautājumiem par: Kondicionieriem, apkuri, siltumsūkņiem, ūdens boileriem, sadzīves un profesionālām nosūcēm, gaisa aizkariem Šī informatīvi publiskā lapa būs lieliska iespēja katram kļūt par lietpratēju, iepazīties ar ēku iekšējo instalāciju risinājumiem, kā arī ērti saņemt nepieciešamos aprēķinus labai gaisa kvalitātes nodrošināšanai. Būs iespēja iepazīties ar jaunumiem un dažiem energoefektivitātes risinājumiem telpās.